Handelsbetingelser

Generelt:

Enhver handelsaftale indgået af RN Solutions ApS, CVR 35810838, er underlagt nærværende salgs- og leveringsbetingelser. Ingen aftale eller forpligtelse, som afviger herfra, vil blive accepteret, medmindre den udtrykkeligt og skriftligt er bekræftet af RN Solutions ApS. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser regnes for accepterede ved købers ordreafgivelse.

Tilbud og ordrer:

RN Solutions ApS´s tilbud er baserede på de ved tilbuddets afgivelse gældende priser på råvarer, hjælpematerialer, arbejdsløn samt fragt, forsikringer, toldsatser og valutakurser etc. Der tages forbehold for efterfølgende prisstigninger, som er udenfor RN Solutions kontrol. Leverancerne omfatter kun de i tilbud eller ordrebekræftelse udtrykkeligt nævnte dele, arbejder og ydelser.

Tilbud er gældende 30 dage fra datering, medmindre andet er anført. Pris ekskl. installation og levering, hvis ikke andet er anført.

Betalingsmuligheder:

Betaling på RN Solutions' webshop sker ved fremsendelse af faktura ved ordregodkendelse. 

Betalingsvilkår på varer bestilt i Webshoppen:

Beløbet fratrækkes kundens konto ved afsendelse af varerene, medmindre andet er angivet.

Betalingsvilkår i øvrigt:

Normale vilkår på varer leveret i Danmark er 7 dage netto. Udland: forudbetaling, medmindre andet aftales.

Ved betaling efter forfald tilskrives 1,5% rente pr. påbegyndt måned.

Beskrivelse og tegninger:

De i RN Solutions ApS´s eller dennes leverandørers salgsmaterialer anførte illustrationer, angivelse af kapaciteter, mål, vægt, dimensioner, priser, tekniske og andre data er omtrentlige og kun bindende, såfremt aftalen udtrykkeligt henviser til dem. RN Solutions forbeholder sig ret til ændringer i udførelse m.v. uden forudgående varsel. Alle tegninger og tekniske dokumenter om produkter, som overlades til køberen, forbliver RN Solutions ejendom og skal tilbageleveres, såfremt leveringsaftale ikke indgås. Sådant materiale må ikke uden RN Solutions skriftlige tilladelse anvendes af køberen, kopieres, reproduceres, overgives til tredjemand eller på anden måde bringes til dennes kundskab.

Produktændringer:

RN Solutions ApS forbeholder sig ret til at foretage løbende produkt- og konstruktionsændringer i forhold til udleveret tegningsmateriale m.v., såfremt det solgte produkt opfylde de aftalte normer m.v., således at forekommende ændringer ikke medfører nogen forandret funktionsdygtighed eller anden ulempe for køber.

Købers ydelser:

Når andet ikke skriftligt er aftalt, omfatter leverancen udelukkende det af RN Solutions ApS solgte produkt. Såfremt andet arbejde, eksempelvis etablering eller ændringer af installationer til el, vand og olie, bygningsarbejder i øvrigt af enhver art, så som f.eks. tømrer- og murerarbejde eller nogen anden form for sekundært arbejde, er nødvendigt for købers brug af leverancen, udføres sådanne arbejder, herunder tegningsarbejder, af køberen og for dennes regning og risiko. Samtlige udgifter til foranstaltninger som nævnt, herunder materialeudgifter, er RN Solutions ApS uvedkommende. RN Solutions ApS er uden ansvar for krav stillet af myndighederne, f.eks. i henhold til miljølovgivning, brandlovgivning, byggelovgivning eller hvilken som helst anden lovgivning, der ikke specielt vedrører RN Solutions ApS produkt. Det påhviler således køber at fremskaffe, bekoste og bære ansvaret for eventuelle fornødne tilladelser fra myndigheder og andre i forbindelse med anlæggets installation, indretning og drift.

Eventuelle el-diagrammer, fundaments-, bygge- og indretningstegninger udført af RN Solutions ApS er kun vejledende og ikke at betragte som arbejdstegninger.

Montagearbejde:

Såfremt RN Solutions ApS helt eller delvis skal forestå leverancens montage, oprettes skriftlig aftale herom, der nøje beskriver henholdsvis RN Solutions og købers ydelser, herunder betalingsterminer, og der fastlægges en bestemt dato for RN Solutions ApS påbegyndelse af montagearbejderne, ligesom der fastlægges en bestemt dato, hvor købers egne ydelser skal være færdiggjort.

Såfremt forsinkelser eller mangler med hensyn til købers sådanne ydelser, påfører RN Solutions forøgede omkostninger i forhold til det ved ordrebekræftelsen påregnede, betales sådanne omkostninger kontant efter regning, ligesom køberen er pligtig at betale aftalte rater til oprindelig forfaldstid.

Leveringstid på varer bestilt i Webshoppen:

Ved bestilling inden kl. 14 vil levering ske næstkommende hverdag i Danmark. RN Solutions er ikke ansvarlig for udsolgte varer eller forsinkelser i forbindelse med transport. Øvrige Europa 3-10 arbejdsdage.

 

Levering og forsendelse i øvrigt:

Aftalte leveringstider forudsætter, at RN Solutions ApS i god tid har modtaget alle nødvendige oplysninger, tegninger etc., som er nødvendige for ordrens udførelse. Risikoen overgår til køber, såfremt intet andet er aftalt, ex works RN Solutions forretningssted. Forsendelse sker for købers regning og risiko, og køber er pligtig selv at tegne fornøden transportforsikring, med mindre andet aftales i det enkelte tilfælde.

Alle opgivne leveringstider er skønsmæssige, og eventuel overskridelse af leveringstiden berettiger ikke køber til annullering af en ordre. Der tages forbehold mod krig, ildsvåde, strejke, lock-out, transportforhindringer og force majeure. Andre forhold så som mangel på arbejdskraft, forsinkelse fra underleverandør eller lignende hændelser, der medfører, at RN Solutions ikke kan effektuere ordren, eller at denne forsinkes, fritager RN Solutions for leveringspligt og erstatningsansvar. Der ydes ingen erstatning af nogen art i tilfælde af forsinket levering, medmindre dette i det enkelte tilfælde er skriftligt accepteret af RN Solutions ApS. RN Solutions ApS har ret til at foretage delleveringer.

Ejendomsforhold:

De leverede varer og ydelser forbliver RN Solutions ApS´s ejendom, indtil betaling for hele leverancen har fundet sted.

Returvarer:

Varer tages kun retur efter forudgående aftale og da kun inden 30 dage fra leveringsdagen, for nye og ubeskadigede varer med fradrag af min. 15% af fakturaprisen og returneringsomkostninger.

Reklamationer:

Reklamationer forårsaget som følge af transportskade må ske senest 8 dage efter modtagelse af varer.
RN Solutions ApS har ret til afhjælpning eller omlevering af mangelfulde varer. Defekte dele sendes på anmodning og for RN Solutions regning til RN Solutions ApS. Erstatningsdele leveres fragtfrit af RN Solutions ApS. Udover levering af erstatningsdele påtager RN Solutions sig ingen forpligtelser i forbindelse med ombytningen. For LED armaturer indrømmer RN Solutions ApS' køber 24 måneders reklamationsret (såfremt andet ikke er nævnt) regnet fra afleveringsdagen. Uden for reklamationsretten falder mangler, der skyldes slitage, uhensigtsmæssig eller skødesløs behandling og overlast samt skader, der forårsages ved fejlagtig montering eller manglende overholdelse af betjenings forskrifter. RN Solutions ApS har udover det foran nævnte intet erstatningsansvar som følge af konstaterede mangler og kan således ikke gøres ansvarlig for tingsskade, produktionstab, driftstab eller andet tab, der måtte opstå som følge af manglen og de ulemper, der opstår i forbindelse med manglens udbedring.

Leverandøransvar:

For personskade, der bevises alene forårsaget ved fejlagtig konstruktion, produktion eller montage foretaget af RN Solutions ApS, gælder produktansvarsloven. RN Solutions ApS´s produkter må ikke uden særlig aftale i hvert enkelt tilfælde videresælges til ikke-erhvervsmæssig benyttelse. For tingsskade ydes alene erstatning, såfremt det bevises, at skaden er forårsaget ved grov uagtsomhed hos RN Solutions ApS ved konstruktion, produktion, kontrol af underleverancer eller montage, såfremt montage er foretaget af RN Solutions. RN Solutions ansvar omfatter kun direkte tingsskade og således ikke tabt arbejdsfortjeneste, driftstab eller andet indirekte tab. For skade forårsaget af anlæg, der udbygges, ombyttes eller tages i brug til anden anvendelse end den, hvortil anlægget oprindeligt er leveret, er RN Solutions alene ansvarlig, såfremt ændringen er foretaget af eller godkendt af RN Solutions. I det omfang køber eller den, til hvem køber videreoverdrager det solgte, har tegnet forsikring, bortfalder ethvert ansvar for RN Solutions. I den udstrækning, RN Solutions måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køberen forpligtet til at holde RN Solutions skadesløs i samme omfang, som RN Solutions ansvar er begrænset. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar, skal denne part straks underrette den anden herom. RN Solutions og køberen er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af leverancen.

Afsluttende bestemmelser:

Værneting for enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med levering og betaling, er RN Solutions ApS bopæl. Såfremt en eller flere af ovennævnte bestemmelser måtte være ugyldige eller blive underkendt af domstolene, vedrører det ikke gyldigheden af de øvrige bestemmelser i ovennævnte salgs- og leveringsbetingelser for RN Solutions ApS.

Log ind

RN SOLUTIONS